Organisation

Styrelse

Thomas Strindeborn, ordförande
Håkan Schutz, vice ordförande
Karin Lundström
Susanna Brogyllén

Bengt Andersson
Fredric Nordahl-Lundblad
Kenneth Odéus, verkställande direktör

Styrelsen har samtidigt utgjort styrelse i dotterbolaget AB Göteborgs Köpmannakonsult.

Revisor
Aukt.revisor Benny Helgesson med suppleant auk.revisor Gun Sjöstrand

Valberedning

.
Valberedningen består av  Reino Persson och Owe Krook med Reino Persson som sammankallande.VD är sekreterare i valberedningen.
 

Sammanträden

Köpmannaförbundets årsmöte genomfördes den 1 juni 2023. Köpmannaförbundets styrelse har under 2022/2023 haft 7 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal

Det totala antalet medlemmar var 721 vid årsskiftet 2022/23 vilka var företag anslutna till Svensk Handel inom Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhetsområde.

Dotterbolag

AB Göteborgs Köpmannakonsult är ett till helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. All utåtriktad verksamhet samt förvaltningen av förbundets kapital sker i dotterbolaget.

Föreningsservice

Göteborgs Köpmannaförbund har genom AB Göteborgs Köpmannakonsult lämnat kansliservice till Göteborgs Livsmedelshandlareförening,  Kassan för Köpmän, Handelns Forskningsstiftelse, Föreningen för befrämjandet av Handelskunskaper och Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen. 

Personal

Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult har Kenneth Odéus anställd som VD på halvtid.

Ekonomi

AB Göteborgs Köpmannakonsult, org nr 55085-5537, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. Något koncernbidrag har ej lämnats. För detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna.