Organisation

Styrelse

Thomas Strindeborn, ordförande
Ulla Nilson, 1:e vice ordförande
Stefan Johansson, 2:e vice ordförande
Bengt Andersson
Reino Persson
Ulf Rudhag
Kenneth Odéus, verkställande direktör

Styrelsen har samtidigt utgjort styrelse i dotterbolaget AB Göteborgs Köpmannakonsult.

Vid föreningens årsmöte den 14 maj 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet. 

Valberedning

Valberedningen består av Johnolof Olsson, Håkan Schutz och Owe Krook med Johnolof Olsson som sammankallande.

Sammanträden

Köpmannaförbundets årsmöte genomfördes den 14 maj 2018 i Svensk Handels lokaler. Köpmannaförbundets styrelse har under 2018 haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal

Det totala antalet medlemmar var 828 vid årsskiftet 2018, vilka var företag anslutna till Svensk Handel inom Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhetsområde.

Dotterbolag

AB Göteborgs Köpmannakonsult är ett till helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. All utåtriktad verksamhet samt förvaltningen av förbundets kapital sker i dotterbolaget.
Innerstaden Göteborg AB ägs av AB Göteborgs Köpmannakonsult tillsammans med Göteborgs Fastighetsägare på 50/50 basis. Verksamhetens uppgift är att utveckla Göteborgs Innerstad i samverkan med Göteborgs kommun. Omsättningen har uppgått till ca 4 mkr år 2018 och Innerstaden har idag ca 530 medlemmar.År 2018 var ett framgångsrikt år med ett resultat på ca 1 mkr. Johnolof Olsson är bolagets styrelseordförande och Kenneth Odéus ledamot.
Bolaget fick 2016 en ny centrumledare/VD Lena Dalerup.Bolaget har under året flyttat till nya lokaler på Vallgatan.
Det pågår en diskussion om att  bilda en förening av handlare/köpmän inom Innerstaden,som kommer att övertaga ägandet av bolaget från Göteborgs Köpmannakonsult och Fastighetsägareföreningen.

Föreningsservice

Göteborgs Köpmannaförbund har genom AB Göteborgs Köpmannakonsult lämnat kansliservice till Göteborgs Livsmedelshandlareförening, Sveriges Skeppshandlareförbund, Kassan för Köpmän, Handelns Forskningsstiftelse, Föreningen för befrämjandet av Handelskunskaper och Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen.

Personal

Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult har Kenneth Odéus anställd som VD på halvtid.

Ekonomi

AB Göteborgs Köpmannakonsult, org nr 55085-5537, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. Något koncernbidrag har ej lämnats. För detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna.