Organisation

Styrelse

Thomas Strindeborn, ordförande
Håkan Schutz, vice ordförande
Karin Lundström
Susanna Börjesson

Bengt Andersson
Fredric Nordahl-Lundblad
Kenneth Odéus, verkställande direktör

Styrelsen har samtidigt utgjort styrelse i dotterbolaget AB Göteborgs Köpmannakonsult.

Valberedning

Valberedningen består av  Reino Persson och Owe Krook med Reino Persson som sammankallande.

Sammanträden

Köpmannaförbundets årsmöte genomfördes den 9 juni 2022. Köpmannaförbundets styrelse har under 2021 haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal

Det totala antalet medlemmar var 781vid årsskiftet 2021, vilka var företag anslutna till Svensk Handel inom Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhetsområde.

Dotterbolag

AB Göteborgs Köpmannakonsult är ett till helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. All utåtriktad verksamhet samt förvaltningen av förbundets kapital sker i dotterbolaget.
Innerstaden Göteborg AB ägdes av AB Göteborgs Köpmannakonsult tillsammans med Göteborgs Fastighetsägare på 50/50 basis. Verksamhetens uppgift är att utveckla Göteborgs Innerstad i samverkan med Göteborgs kommun. Under 2021 har en förening av affärsidkarna inom innerstade bildats,som tagit över ägandet av bolaget från AB Göteborgs Köpmannakonsult och Fastighetsägareföreningen.

Föreningsservice

Göteborgs Köpmannaförbund har genom AB Göteborgs Köpmannakonsult lämnat kansliservice till Göteborgs Livsmedelshandlareförening, Sveriges Skeppshandlareförbund, Kassan för Köpmän, Handelns Forskningsstiftelse, Föreningen för befrämjandet av Handelskunskaper och Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen. 

Personal

Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult har Kenneth Odéus anställd som VD på halvtid.

Ekonomi

AB Göteborgs Köpmannakonsult, org nr 55085-5537, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. Något koncernbidrag har ej lämnats. För detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna.