Organisation

Styrelse

Thomas Strindeborn, ordförande
Ulla Nilson,  vice ordförande
Karin Lundström
Håkan Schutz

Bengt Andersson
Reino Persson
Kenneth Odéus, verkställande direktör

Styrelsen har samtidigt utgjort styrelse i dotterbolaget AB Göteborgs Köpmannakonsult.

Vid föreningens årsmöte den 20 maj 2020 nyvaldes Karin Lundström och Håkan Schutz. 
Stefan Johansson och Ulf Rudhag avgick ur stryrelsen

Valberedning

Valberedningen består av  Håkan Schutz och Owe Krook med Håkan Schutz som sammankallande.

Sammanträden

Köpmannaförbundets årsmöte genomfördes den 20 maj 2020 i Svensk Handels lokaler. Köpmannaförbundets styrelse har under 2019 haft 6 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal

Det totala antalet medlemmar var 821vid årsskiftet 2020, vilka var företag anslutna till Svensk Handel inom Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhetsområde.

Dotterbolag

AB Göteborgs Köpmannakonsult är ett till helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. All utåtriktad verksamhet samt förvaltningen av förbundets kapital sker i dotterbolaget.
Innerstaden Göteborg AB ägs av AB Göteborgs Köpmannakonsult tillsammans med Göteborgs Fastighetsägare på 50/50 basis. Verksamhetens uppgift är att utveckla Göteborgs Innerstad i samverkan med Göteborgs kommun. Omsättningen har uppgått till 8,9 mkr år 2020 och ett eget kapital på 2,0 mkr. h Innerstaden har idag ca 480 medlemma och. Christina Heikel är bolagets styrelseordförande .
Bolaget fick 2016 en ny centrumledare/VD Lena Dalerup.Årets resultat är145 tkr och föreningens likviditet är god.
Det pågår en diskussion om att  bilda en förening av handlare/köpmän/fasighetsägare inom Innerstaden,som kommer att övertaga ägandet av bolaget från Göteborgs Köpmannakonsult och Fastighetsägareföreningen under 2021.Med anledning härav har Kenneth Odéus invalts som vice ordföradnde i Innerstadens styrelse för att medverka till övergången.

Föreningsservice

Göteborgs Köpmannaförbund har genom AB Göteborgs Köpmannakonsult lämnat kansliservice till Göteborgs Livsmedelshandlareförening, Sveriges Skeppshandlareförbund, Kassan för Köpmän, Handelns Forskningsstiftelse, Föreningen för befrämjandet av Handelskunskaper och Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen. Under 2020 har Sveriges Skeppshandlareförbund beslutat hantera verksamheten i egen regi.

Personal

Göteborgs Köpmannaförbund/AB Göteborgs Köpmannakonsult har Kenneth Odéus anställd som VD på halvtid.

Ekonomi

AB Göteborgs Köpmannakonsult, org nr 55085-5537, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Köpmannaförbund. Något koncernbidrag har ej lämnats. För detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna.