Detaljhandeln 2013

Detaljhandeln i det nationella perspektivet

Detaljhandeln fick en god start 2013.Lågkonjunkturen märks dock fortfarande av och flera branscher har dett tufft.Tuffast start på året fick kläder,skor och hemelektornik.Bäst inledde dagligvaruhandeln.Omsättningen för 2013 ökade med 1,9% och landade på 640 miljarder kronor.E-handeln som fortsatt växer starkt ökade med 17% och slutade med en omsättning på 37 miljareder kronor.
Den viktiga julhandeln tog revansch på 2012 och ökade 2013 med 2,1% mätt i löpande priser.Möbler och hemelektronik var de stora vinnarna i årets julhandel.En viktig injektion blev Riksbankens besked om den sänkta räntan.
generellt sett för 2013 satsade konsumenterna på mat,resor och hemmet.Den svenska kronan är fortsatt stark,vilket bidrar till att svenskarna reser utomlands i ökad utsträckning.Även sparandet har varit prioriterat för konsumenterna.
Det diskuteras mycket om ett skifte i konsumenternas konsumtion.Dels genom ökad medvetenhet om hållbarhetsaspekten, men också genom att det finns en mättnad i tidigare uppbyggd konsumtion.Hemelektronikhandeln har det fortsatt tufft med hård konkurrens och dålig lönsamhet.Branschen påverkas även av att ständigt prestera mer volym för mindre pengar.
Kläd-och skohandeln har även den utmanats och backat i volym.Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsater.Denna kategori har påverkats av den växande
sport-och fritidsvaruhandeln,som har en hög andel kläder-och skor i sitt sortiment.Modeintresset är större än någonsin, men sättet att konsumera mode har förändrats.
Ett trendbrott som kan skönjas är att detaljhandelns företag i en allt större utsträckning erbjuder tjänster kopplat till det befintliga varuutbudet. I en framtidsbild ser vi att handelsföretagen utvecklas till hållbara konsumtionsföretag.Här finns möjligheter för handeln att behålla marginalen även om volymerna viker.

Detaljhandeln i Göteborgsregionen

Den regionala-och lokala omsättningsstatistiken släpar efter,vilket gör att ännu inte har faktiska omsättningsuppgifter för regionen avseende 2013.Totalt omsatte detaljhandeln i Göteborgsregionen 59,3 mdr kr 2012 och Göteborgs kommun står för 37,6 mdr kr av dessa.Sett till volym växte handeln i regionen med 1 mdr kr under året.Göteborg stod för hela 85% av ökningen.Den genomsnittliga ökningen för detaljhandeln i Göteborgsregionen stannade på 1,6%, vilket var något lägre än  tillväxttakten för riket på 2,1 %.
Vinnare i regionen var Ale kommun med en tillväxt på hela 7%.Kommuner som haft något sämre utveckling i regionen är Kungälv,Mölndal och Stenungsund, som alla tre tappar omsättning.Med stor sannolikhet finns det samband med att kommunernas utvecklingsprocesser för handeln bromsats upp av olika anledningar.Här ser vi vikten av att arbeta med snabba processer för att låta handeln växa i regionen.
Sett till tillväxten i riket för detaljhandeln 2013 på 1,9%, ger det för Göteborgsregionen en omsättning på uppskattningsvis 60,5 mdr kr.
Detaljhandeln har en fortsatt stark ställning i regionen.Nuvarande omsättning indikerar på detaljhandelsytor på närmare 2 miljoner kvadratmeter i regionen. Antalet heltidsanställda inom handeln i Göteborgsregionen är nu drygt 27 000.
Av detaljhandelns totala omsättning i Västra Götalands län står Göteborgsregionen för 58% ochGöteborgs kommun för 37%.Handelns omsättning i Göteborgs city var närmare 13 mdr kr.Detta visar hur viktigt varumärket Göteborg är för regionens handel och attraktionskraft.
Turismens effekter på detaljhandeln i Göteborg uppskattas 2013 till drygt 10 mdr kr.Göteborgsregionen utvecklas fortsatt starkt inom besöksnäringen och arbetar målmedvetet med att stärka sin position som destination.God infrastruktur,intressanta evenemang,hållbarhet och ett spännande utbud är betydelsefulla parametrar för fortsatt utveckling.Satsningen på Göteborg City shopping,där handeln,fastighetsägaran och Göteborg&Co samverkar för att stärka Göteborgs attraktionskraft som shoppingdestination har gett effekt.Rätt hanterat finns många nya jobb att hämta i denna spännande och växande del av detaljhandeln.
Trots en blygsammare tillväxt det senast året är det viktigt att bygga en beredskap för framtiden.Göteborgsregionens befolkning växer kraftigt.Bara Göteborg ökade med närmare 7 000 personer 2013.Lägg till den kommande regionförstoringen som sker i samspel med de löpande infrastrukturinvesteringarna.Politikens mål är att Göteborgsregionen som arbetsmarknadsregion ska växa ordentligt fram till 2030 och då ha 1,75 millioner invånare.Sett utifrån konsumtionen för detaljhandeln ser vi då en marknad som är värd uppskattningsvis 140 mdr kr.
.
Utmaningar för detaljhandeln
Fortsatt är det fokus på lönsamhet och hållbarhet för detaljhandeln.För att möta en ökad volymtillväxt med fler anställda i branschen till följd krävs en god lönsamhet för detaljhandelns företag.Det är också en utmaning att föja de behov som dagens och framtidens kund har och kommer att få.En tydlig trend är nu konsumenternas gränser för vad man konsumerar blir allt mer osynlig.Där har handeln en utmaning i att  i en större utsträckning utvecklas till att bli konsumtionsföretag och inte enbart beteckna sig själva som handelsföretag.Detaljhandeln har idag 32% av den totala konsumtionen i Sverige, 1970 var andelen 47%.Handelns utmaning är att införliva nya koncept till den befintliga verksamheten och möta den stora del i den privata konsumtionen som inte är detaljhandel.Tjänsteutbudet i detaljhandeln kommer att öka dramatiskt.Inte minst förenar handelns nya tänkesätt och kundernas nya sätt att konsumera den hållbara konsumtionen.Vart inköpen sker är ytterligare en aspekt att bevaka.Att handla på nätet eller i den fysiska butiken smälter allt mer samman.Konsumentens mentala köpögonblick sker i en ökande utsträckning på nätet, men det är viktigt att komma ihåg att 95% av det verkliga avslutet sker i den fysiska detaljhandeln.Däför bör handeln öka synligheten på nätet och kombinera den virtuella arenan med den fysiska världen.

Utmaningarna för Göteborgsregionen
Vid årsskiftet 2013 infördes trängselskatt i Göteborg.Det är en del av finansieringen av ett större Västsvenskt infrastrukturpaket.Ny infrstruktur är viktig för handelsn både utifrån kundmötet, men också sett till varuflödet.Samtidigt är det viktigt att följa de konsekvenser  som förändringarna ger handeln, hur det kommersiella utbudet påverkas av trängselskatt, färre parkeringsplatser och av stängda vägavsnitt.Lyhördhet och mod att förändra ingrepp som ger försämringar för enskilda företag eller områden är viktigt.
När det gäller trängselskatt handlar det inte enbart om själva avgiften, utan ocksom om betalstationernas placering.Bäckebol har drabbats hårt eftersom handelsområdet har hamnat inom trängselskattens betalområden.En ytterligare aspekt värd att lyfta fram i sammanhanget är att när den nya vägen mellan Göteborg och Trollhättan som invigdes i början av december säkerligen minskat belastningen på E6 och därmed handelsområdet Bäckebol.
En förändring som skett i samband med införandet av trängselskatt är ett förändrat köpbeteende hos konsumenterna.Öppettider blir ett konkurrensmedel där helger och kvällar blir viktiga att satsa på eftersom det inte utgår trängselavgifter.I samband med vägtullarnas införande sker en satsning på kollektivtrafiken.Det har i sin tur inneburit vägarbeten för bland annat fler bussfiler. Även detta har drabbat handeln på vissa håll, som på Övre Husargatan i Linnéstaden där butiksägare märker av minskad försäljning.
Att ytterligare stärka destinationens attraktionskraft är en utmaning för regionen.Därför är Go To Sea ett viktigt initiativ som har tagits under året. Arrangemanget ska sätta fokus på havets läckerheter under en vecka i februari och ska förhoppningsvis på sikt etableras som Julstaden och ge samma goda effekter för handeln.Initiativet kommer från handeln och Göteborgs Köpmannaförbund är en av finansiärerna.

.