Förbundets verksamhet idag

Göteborgs Köpmannaförbund har idag som målsättning att med generella åtgärder samt påverkan på myndigheter,kommun  mm skapa så goda möjligheter för handeln och handelns utveckiing inom vårt verksamhetsområde som möjligt.

Detta arbete sker i nära samarbeter med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar,centrumföreningar och Göteborgs stad för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.

Samverkansavtalet med Svensk Handel

I maj 2006 tecknades ett avtal om samarbete mellan Svensk Handel och Göteborgs Köpmannaförbund som innebar att Svensk Handel övertog Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet som riktade sig direkt mot medlemmarna. Ett medlemskap i Svensk Handel inom kommunerna Öckerö, Göteborgs stad, Ale, Partille,Lerum, Härryda och Mölndal ger också medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund.

Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma den slagkraftigaste medlemsorganisationen för handeln i Sverige. Styrelsen kan med glädje notera att vår samverkan sedan avtalet skrevs har utvecklats i en mycket positiv och förtroendefull anda. Avtalet  gäller nu tills vidare.

Handelns Nätverk

.Det har pågått ett arbete inom kommunen i kontakt med de olika innerstadsföreningarna,fastighetsägarnaoch Göteborgs Köpmannaförbund för att se över formerna för samarbetet mellan kommunen och föreningarna.

Under 2018 startade föreningen Citysamverkan av kommunen och de berörda innerstadsföreningarna.
En styrelse med 6 representanter från kommunen och 6 representanter från näringslivet har bildats. Föreningen finansieras till lika delar mellan kommunen och övriga medlemmar.En centrumledare-Henrik Olsson-har anställts för att sköta samordningen för att få full effekt av de satsningar som görs och framför allt planeras komma att göras i Göteborgs innerstad.
Förbundet har lovat medverka till finansieringen med 100 tkr i stöd till Innerstaden AB för att täcka deras kostnad för medverkan i i Citysamverkan under 3 år.
Det första mycket positiva bidraget från satsningen är att kommunen bestämt sig för att i samverkan med fastighetsägarna rusta upp Avenyn.

Våra insatser 2022

Våra insatser är inriktade på att stödja handelns utveckling inom vårt område med insatser som gynnar utvecklingen av handeln i Göteborgsregionen.Våra insatser sker huvudsaklingen genom vårt dotterbolag AB Göteborgs Köpmannakonsult.
AB Göteborgs Köpmannakonsult är sedan 12 år medlem i Göteborg&Co Näringslivsgrupp.Syftet med Näringlivsgruppen är att i samverkan med andra ledande företag i Göteborgsreionen bidra till att ut-veckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka
i samt besöka. Förbundets representant är  Kenneth Odéus..
Göteborg City Shopping,som initierats av Göteborg &Co Näringslivsgrupp, har fortsatt att arbeta framgångsrikt. .Projektet drivs av Göteborg &Co genom en anställd projektledare.Under året har projektet genomlysts och målen faställts.Ulf Rudhag är förbundets representant i styrgruppen . AB Göteborgs Köpmannakonsult är en av parterna i projektet.
Ett nytt avtal baserat på de nya förutsättningarna baserat på de nya förutsättningarna har tecknats under 2021 för 2022.Efter pandemin finns det stora behov att ta vara på det intresse för att resa och träffas som nu finns i samhället. En utveckling av Göteborg City Shaopping är därför angelägen och har initierats.
Backaplan är inne i en spännande omdaning,där fastighetsägandet inom området nu i huvudsak koncentrerats till Skandia Fastigheter, Balder och Platzer. Hela området är involverat i en stadsutvecklingsprocess, där köpmän,fastighetsägare och kommunen arbetar för att utveckla en ny blandstad..Under året har planerna på hur utvecklingen och investeringarna ske tidksmässigt fortsatt.
Fastighetsägarna och verksamheterna har nu bestämt sig för att  utnyttja den befintliga plattformen Mötesplats Backaplan för att driva utvecklingen av Backaplan som kommersiellt centrum.Aktiviteten har dock minskat innan det nya Backaplan har fastställs i en en stadsplan för kommunen. Arbetet med den nya planen pågår men har försenats.. Under 2022 tilldelades Mötesplats Backaplan 100 tkr för utbildningsinsatser för medlemmar  och personal 2023 från Göteborgs Köpmannaförbund.
Mötesplats Backaplans ordförande är Håkan Schutz.
Lerums centrumförening,som bildats för att aktivera Lerums centrum och har idag 110 medlemmar, har även under detta år fått stöd till utbildning av anställda och ägare av detaljistföretag i Lerum med 50 tkr för utbildningsinsatser 2023. Marianne Sörling är centrumledare..

Avenyföreningen har haft ett framgångsrikt år i arbetet med att vitalisera Avenyområdet, där en stor förändringsprocess är påbörjad.De större fastighetsägarna  har presenterat en plan på hur området skall kunna omgestaltats genom investeringar från fastighetsägarna och kommunen. Detta arbete pågår och beslut om finansiering hade erhållits under 2021 om att starta ett projekt mellan staden och fastighetsägarna om att utreda förutsättningarna för en större upprustning  av Avenyn. Göteborgs Köpmannaförbund har medverkat med medel till föreningen för  utbildningen av köpmän och anställda i företag inom Avenyområdet tillsammans med Innerstaden  under 2022 och har lämnat bidrag för en fortsättning  under 2023 med 300 tkr.I Avenyföreningens styrelse är Kenneth Odéus adjungerad medlem.
Innerstaden arrangerade Barnens dag den 14 maj med stor uppslutning med ett stort antal aktiviteter och ca 150 000 besökare.Göteborgs Köpmannaförbund lämnade ett bidrag på 70 000 kr till aktiviteten.
Innerstaden behöver investera i en förbättrad julbelysning, som dels är mindre energikrävande,dels smartare vad gäller uppsättning. För detta ändamål ställde Göteborgs Köpmannakonsult 200 000 kr till förfogande i den totala investeringen på beräknade 600 000 kr.

Göteborgs Köpmannaförbund har i många år varit djupt engagerat i och varit med om att utveckla Affärsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Under året har förbundets traineestipendium delats ut för trettonde gången. Stipendiet går till en examinerad elev från Affärsprogrammet för att finansiera en praktik på 4 månader vid Svenska-engelska Handelskammaren i London. Genom Brexit har den möjligheten försvunnit.Kontakt har nu bland annat skapats med Handelskammararna i Madrid och Hamburg för att genomföra en praktik där i stället för London.Under 2022 gav Göteborgs Köpmannaförbund stipendiet till Celina Valenthin för 6 månaders Traineeutbildning på Svensk-tyska Handelskammaren i Hamburg.

Under året har Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palmstipendium delats ut förtrettonde gången till en nyexaminerad student från Handelshögskolan i Göteborg för en traineeutbildning under 12 månader vid Svenskamerikanska Handelskammaren i Washington. iÅrets stipendiat är Björn Porlein, som mottog priset vid en ceremoni på Handelshögskolan.Stipendiet är för närvarande på 240 000 kr.
Under året har Göteborgs Köpmannaförbund fortsatt sitt stöd som guldpartner till Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen för att stödja deras verksamhet till stöd för nyetablering av företag.
Göteborgs Köpmannaförbund är medlem i Västsvenska Handelskammaren.för att i medverka och påverka utvecklingen av det västsvenska näringslivet.
Det gångna åren har i mycket präglats av den covidepedemin,som nu ebbat ut.Den har påverkat besöksfrekvensen i centrum oerhört negativt och påverkat handeln i framför allt stadskärnan på ett brutalt sätt. Detta i kombination med en långsiktig påverkan av cityhandeln genom e-handelns expansion har lett till nedläggningar och konkurser för fysiska butiker. Förbundet har stöttat företagarna genom de insatser de olika innerstadsföreningarna kan erbjuda i form av utbildningar finansierade av förbundet.Under året har dock besöksfrekvensen i city och handeln ökat i och med vaccineringen samt att personal har återvänt till kontoren. Nivåerna är dock fortfarande långt under besökssiffrorna från före pandemin. Även en viss nyetablering av detaljhandelsföretag har skett i city även under pandemin.
Handelns dag- Göteborgs Köpmannaförbund 100 år
Göteborgs Köpmannaförbund bildades den 29 november 1922. För att uppmärksamma vårt jubileum hade styrelsen låtit Lars O Carlsson skriva en krönka om Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet och personer engagerade i verksamheten under denna långa tid,som präglats av genomgripande förändringar i samhället och handeln. Styrelsen hade som jubleumsgåva beslutat lämna 5 mkr till Handelshögskolans Jubileumsfond för att stärka utbildningens kvalitet av ekonomer här i Göteborg.Styrelsen hade dessutom beslutat föreslå årsstämman att utse Johnolof Olsson till hedersledamot i förbundet utifrån hans stora insatser under många år som ordförande i styrelsen.Stämman beslöt detta enhälligt vid sitt årsmöte.
Handelns dag genomfördes med ett jubileumsprogram på Park Aveny den 29 november under högtidliga och festliga former, där handelns utveckling belystes ur många aspekter av mycket kvalificerade personer verksamma inom handeln eller handelsforskning.
Dessutom delades Handelns Forskningsstiftelse uppsatsstipendier ut till fyra studenter på Handelshögskolan.