Förbundets verksamhet idag

Göteborgs Köpmannaförbund har idag som målsättning att med generella åtgärder samt påverkan på myndigheter,kommun  mm skapa så goda möjligheter för handeln och handelns utveckiing inom vårt verksamhetsområde som möjligt.

Detta arbete sker i nära samarbeter med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar,centrumföreningar och Göteborgs stad för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.

Samverkansavtalet med Svensk Handel

I maj 2006 tecknades ett avtal om samarbete mellan Svensk Handel och Göteborgs Köpmannaförbund som innebar att Svensk Handel övertog Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet som riktade sig direkt mot medlemmarna. Ett medlemskap i Svensk Handel inom kommunerna Öckerö, Göteborgs stad, Ale, Partille,Lerum, Härryda och Mölndal ger också medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund.

Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma den slagkraftigaste medlemsorganisationen för handeln i Sverige. Styrelsen kan med glädje notera att vår samverkan sedan avtalet skrevs har utvecklats i en mycket positiv och förtroendefull anda. Avtalet har marginellt förändrats och gäller nu tills vidare.

Handelns Nätverk

Svensk Handels Medlemsråd Väst har ersatts av Småföretagarnätverk .Från Göteborgs Köpmannaförbunds styrelse är Ulla Nilson och Stefan Johansson  ledamöter i nätverket. Nätverket har under 2018 haft 2 sammanträden.Nätverkets framtid är under utredninginom Svensk Handel med perspektivet medlemsnyttan.
Det har pågått ett arbete inom kommunen i kontakt med de olika nnerstadsföreningarna,fastighetsägarna

och Göteborgs Köpmannaförbund för att se över formerna för samarbetet mellan kommunen och föreningarna.
Under 2018 startade föreningen Citysamverkan av kommunen och de berörda innerstadsföreningarna.
En styrelse med 6 representanter från kommunen och 6 representanter från näringslivet har bildats. Föreningen finansieras till lika delar mellan kommunen och övriga medlemmar.Förbundet har lovat medverka till finansieringen med 100 tkr i stöd till Innerstaden för att täcka deras kostnad för medverkan i i Citysamverkan under 3 år.

Våra insatser 2018

Våra insatser är inriktade på att stödja handelns utveckling inom vårt område med insatser som gynnar utvecklingen av handeln i Göteborgsregionen.Våra insatser sker huvudsaklingen genom vårt dotterbolag AB Göteborgs Köpmannakonsult.
AB Göteborgs Köpmannakonsult är sedan 8 år medlem i Göteborg&Co Näringslivsgrupp.Syftet med Näringlivsgruppen är att i samverkan med andra ledande företag i Göteborgsreionen bidra till att ut-veckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka
i samt besöka. Förbundets representant är Thomas Strindeborn med Kenneth Odéus som suppleant.
Göteborg City Shopping,som initierats av Göteborg &Co Näringslivsgrupp, har fortsatt att arbeta framgångsrikt.Handeln,fastighetsägarna och kommunden har tillsammans satsas 1,5 mkr per år under 2012-2017 för att utveckla shoppingen och Göteborg som shoppingdestination.En förlängning av projektet har  skett för tiden 2018-2020.Projektet drivs av Göteborg &Co genom en anställd projektledare.Ulf Rudhag har varit förbundets representant i styrgruppen 2017. AB Göteborgs Köpmannakonsult är en av parterna i projektet.
Göteborg&Co,där vi tidigare var delägare med 5%, är nu ett helägt dotterbolag till Göteborgs kommun.
Under året har Dag Agård,Wallenstam, varit adjungerad ledamot i styrelsen som handelns representant.
Under 2018 har inget bidrag lämnats, då vi ej har ett gällande avtal. Förbundets engagemang framöver i Göteborg&Co kommer styrelsen att fatta beslut om 2019.
 

Göteborgs Köpmannaförbund har medverkat som partner i Julstaden för att göra Göteborg till ett attraktivt turistmål i december. Den årliga utvärderingen visar ett mycket positivt resultat av Julstadens betydelse för handeln och turism under december månad. Detta avtal har nu förlängts till 31 december 2019.
Backaplan är inne i en spännande omdaning, där fastighetsägandet nu i huvudsak koncentrerats till Skandia fastigheter, Balder och Platzer.Hela området är inne i en stadsutvecklingsprocess, där köpmän.fastighetsägare och kommunen där köpmän,fastighetsägare och kommunen arbetar för att utveckla en ny blandstad.AB Göteborgs Köpmannakonsult har genom delägande i Backa 3 varit med om denna utveckling. Backa 3 har under året avyttrats till Balder och vårt delägande har avvecklats.
Från 2017 har framtiden för Mötesplats Backaplan varit under diskussion utifrån vad de nya fastighetsägarna önskar för insatser för att utveckla området.Man har nu bestämt sig för att under 2018 och framåt utnyttja den befintliga plattformen Mötesplats Backaplan för att driva den kommersiella utvecklingen av Backaplan.Aktiviteten har dock minskat innan det nya Backaplan har fastställs i en en stadsplan för kommunen.
Mötesplats Backaplans ordförande är Håkan Schutz.
Lerums centrumförening,som bildats för att aktivera Lerums centrum, har under året fått stöd till utbildning av anställda och ägare av detaljistföretag i Lerum.
Avenyföreningen har haft ett framgångsrikt år i arbetet med att vitalisera Avenyområdet, där en stor förändringsprocess är påbörjad.Göteborgs Köpmannaförbund har medverkat medel till föreningen för att fortsätta utbildningen av köpmän och anställda i företag som är medlemmar i Avenyföreningen.I AVenyföreningens styrelse är Kenneth Odéus adjungerad medlem.

Göteborgs Köpmannaförbund har i många år varit djupt engagerat i och varit med om att utveckla Affärsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Under året har förbundets traineestipendium delats ut för tionde gången. Stipendiet går till en examinerad elev från Affärsprogrammet för att finansiera en praktik på 6 månader vid Svenska Handelskammaren i London. I år utsågs Emilia Nordin till innehavare av stipendiet 2019.Stipendiet är på 100 000 kr.

Under året har Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palmstipendium delats ut för nionde gången till en nyexaminerad student från Handelshögskolan i Göteborg för en traineeutbildning under 12 månader vid Svenskamerikanska Handelskammaren i Washington. Vår nionde stipendiat är Mattias Svensson, som mottog priset vid en ceremoni på Handelshögskolan.Stipendiet är på 200 000 kr.
Under året har Göteborgs Köpmannaförbund fortsatt sitt stöd som guldpartner till Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen för att stödja deras verksamhet till stöd för nyetablering av företag.
Göteborgs Köpmannaförbund är medlem i Västsvenska Handelskammaren.för att i medverka och påverka utvecklingen av det västsvenska näringslivet.