Närstående Föreningar och Stiftelser

Kassan för Köpmän
Org.nr 857200-7523

Kassan för Köpmän instiftades år 1881 av en grupp köpmän i Göteborg med ändamål "att lämna bidrag till behövande handlare". Kassan för Köpmän är en fristående ideell förening, vars redovisning och utbetalning av bidrag sköts av Göteborgs Köpmannaförbund. Kassans egna kapital uppgick vid utgången av år 2021 till 334,7 (f å 277,6) mkr. Under 2021 har 5,4(f.å 5,3)mkr lämnats i bidrag i enlighet med Kassans stadgar. Ordförande i styrelsen är Kenneth Odéus, vice ordförande Johnololf Olsson. Övriga ledamöter i styrelsen är ,Tommy Ohlsson, Ulla Nilson, Stefan Johansson.och Håkan Schutz. Suppleanter i styrelsen är Per Collin och Ulf Rudhag. .

Handelns Forskningsstiftelse
Org.nr 857205-9064

Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg instiftades 1988. Det ursprungliga syftet var att skapa medel för säkerställande av en professur för forskning i handel med särskild inriktning på parti - och detaljhandel. Största finansiär är Kassan för Köpmän. Stiftelsens kapital uppgick vid utgången av år 2021 till 21,9(f. å 20,8) mkr. Under 2008 tecknades avtal mellan Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet avseende ett forskningscentrum för parti- och detaljhandel, som erhållit namnet Centre for Retailing. Handelns Forskningsstiftelse ger i enlighet med avtalet ett betydande finansiellt stöd för uppbyggandet av centrat. Under året har 4,7 (f. å 3,1) mkr till Handelshögskolan lämnats i form av bidrag och stipendier. Centrat har fortsatt att utvecklats framgångsrikt under ledning av Lena Hansson,som tillträdde som föreståndare 2015. Centrat har sökt och erhållit väsentliga externa medel för sin verksamhet.

Det ursprungliga avtalet har omförhandlats och gäller nu till 2024-06-30.

Ordförande i Stiftelsens styrelse är Johnolof Olsson och stiftelsens sekreterare är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter i styrelsen är Bo Rörqvist, Per Collins, Ove Krafft, Ulla Nilson, Magnus Kroon, Stefan Sjögren och Per Andersson.
Till Handelns Forskningsstiftelse är en referensgrupp knuten för diskussion om inriktningen av Stiftelsens insatser i aktuella forskningsprojekt.
Under förra året har genom vår finansiella medverkan  en professur inom handelns område förverkligats.Som innehavare av professuren har utsetts Johan Hagberg, tidigare bl a föreståndare för Centre for Retailing.Under året har forskningsmiljön runt den nya professuren byggts upp. Det kan noteras att CFR erhåller en stor del av de forskningsmedel som genom skilda forskningsstiftelser delas ut i Sverige.
Det avtal som har tecknats Handelshögskolan om delfinansiering av en doktorandtjänst med inriktning mot handeln för att stärka den vetenskapliga kompetensen inom området är en del av den nya forskningsmiljön..

Föreningen för Befrämjandet av Handelskunskaper
Org. nr 857200-5034

Föreningen bildades år 1886 och var epokgörande vad avser praktisk utbildning bland unga yrkesverksamma inom handeln. Föreningen kan därför ses som en föregångare till samhällets samtida yrkesskolor och Komvux. Intill slutet av 1950 talet erbjöds ett brett kursutbud. Handelsbefrämjandets uppgift kom därefter att inriktas på att lämna stipendier för utlandsstudier på handelns område vid utländska universitet och genomförande av av examensprojekt utomlands.
Föreningens kapital uppgick vid utgången av år 2021 till 538( f.å 544)tkr. Varje år utdelas till kvalificerade studenter vid Handelshögskolan i Göteborg/Chalmers för studier vid universitet utanför Sverige.Stipendierna lämnas både till studier på kandidat-och masternivå.Under året har ett stipendium som vänder sig till studenter med Hisingenankknytning, som instiftats tillsammans med Stiftelsen Rotary Älvstranden., delats ut för tredje året.Föreningen har under 2021 i samarbete med Stiftelsen Sven Renströms fond delat ut 11 stipendier på tillsammans 270 tkr.

Ordförande i styrelsen är Claes Orwallius och vice ordförande är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter är Ulla Nilson, Jim Nielsen och Johnolof Olsson.
Föreningen förvaltar numera Stiftelsen Sven Rehnströms fond efter beslut av Kammarkollegiet. Föreningen är förvaltare av Stiftelsen. Stiftelsens kapital uppgår till 87 tkr 2021(f.å 224 tkr). Kapitalet får i sin helhet förbrukas tillsammans med avkastningen.

Stiftelsen Köpmannaförbundet
Org. nr 802426-4049

Stiftelsen bildades under 2009. Svensk Handel,Köpmannaförbundets länsförbund och branschföreningar kan ansluta sig till Stiftelsen och blir då huvudmän i Stiftelsen.Göteborgs Köpmannaförbund har anslutit sig  med en insats på 500 tkr  2012 och är därmed huvudman i Stiftelsen.Stiftelsens kapital uppgår till ca 110 mkr inklusive anslutna fonder..

I stiftelsens styrelse är Göteborgs Köpmannaförbund företrädd av Stefan Johansson med Ulla Nilson som suppleant..

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till utveckling av handeln. I första hand i de regioner som huvudmännen representerar och med hänsyn till de medel respektive huvudman tillfört Stiftelsens gemensamma förmögenhet.Inom ramen för ändamålet kan bidrag sökas för utbildning ,utredningsprojekt;lokalt,regionalt eller på riksnivå samt för aktiviteter av utbildningskaraktär som genomförs av Svensk Handels sammanslutningar.
Under 2021 har Stiftelsen delat ut 2,6( f.å 3,8) mkr. Sedan 2009 har Stiftelsen totalt bidragit med drygt 14 mkr till olika projekt.

Sveriges Skeppshandlareförbund