Närstående Föreningar och Stiftelser

Kassan för Köpmän
Org.nr 857200-7523

Kassan för Köpmän instiftades år 1881 av en grupp köpmän i Göteborg med ändamål "att lämna bidrag till behövande handlare". Kassan för Köpmän är en fristående ideell förening, vars redovisning och utbetalning av bidrag sköts av Göteborgs Köpmannaförbund. Kassans egna kapital uppgick vid utgången av år 2020 till 277,6 (f å 276,1) mkr. Under 2020 har 5,3 (f.å 5,7)mkr lämnats i bidrag i enlighet med Kassans stadgar. Ordförande i styrelsen är Kenneth Odéus, vice ordförande Johnololf Olsson. Övriga ledamöter i styrelsen är ,Tommy Ohlsson, Ulla Nilson, Stefan Johansson.och Håkan Schutz. Suppleanter i styrelsen är Per Collin och Ulf Rudhag. .

Handelns Forskningsstiftelse
Org.nr 857205-9064

Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg instiftades 1988. Det ursprungliga syftet var att skapa medel för säkerställande av en professur för forskning i handel med särskild inriktning på parti - och detaljhandel. Största finansiär är Kassan för Köpmän. Stiftelsens kapital uppgick vid utgången av år 2020 till 20,8(f. å 20,2) mkr. Under 2008 tecknades avtal mellan Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet avseende ett forskningscentrum för parti- och detaljhandel, som erhållit namnet Centre for Retailing. Handelns Forskningsstiftelse ger i enlighet med avtalet ett betydande finansiellt stöd för uppbyggandet av centrat. Under året har 3,1 (f. å 3,2) mkr till Handelshögskolan lämnats i form av bidrag och stipendier. Centrat har fortsatt att utvecklats framgångsrikt under ledning av Lena Hansson,som tillträdde som föreståndare 2015. Centrat har sökt och erhållit väsentliga externa medel för sin verksamhet.

Det ursprungliga avtalet har omförhandlats och gäller nu till 2021-06-30.

Ordförande i Stiftelsens styrelse är Johnolof Olsson och stiftelsens sekreterare är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter i styrelsen är Bo Rörqvist, Per Collins, Ove Krafft, Ulla Nilson, Magnus Kroon, Stefan Sjögren och Per Andersson.
Till Handelns Forskningsstiftelse är en referensgrupp knuten för diskussion om inriktningen av Stiftelsens insatser i aktuella forskningsprojekt.
Under året har genom vår finansiella medverkan har en professur inom handelns område förverkligats.Som innehavare av professuren har utsetts Johan Hagberg, tidigare bl a föreståndare för Centre for Retailing. Det kan noteras att CFR erhåller en stor del av de forskningsmedel som genom skilda forskningsstiftelser delas ut i Sverige.
Under året har avtal tecknast med Handelshögskolan om delfinansiering av en doktorandtjänst med inriktning mot handeln för att stärka den vetenskapliga kompetensen inom området.

Föreningen för Befrämjandet av Handelskunskaper
Org. nr 857200-5034

Föreningen bildades år 1886 och var epokgörande vad avser praktisk utbildning bland unga yrkesverksamma inom handeln. Föreningen kan därför ses som en föregångare till samhällets samtida yrkesskolor och Komvux. Intill slutet av 1950 talet erbjöds ett brett kursutbud. Handelsbefrämjandets uppgift kom därefter att inriktas på att lämna stipendier för utlandsstudier på handelns område vid utländska universitet och genomförande av av examensprojekt utomlands.
Föreningens kapital uppgick vid utgången av år 2020 till 544( f.å 511)tkr. Varje år utdelas till kvalificerade studenter vid Handelshögskolan i Göteborg/Chalmers för studier vid universitet utanför Sverige.Stipendierna lämnas både till studier på kandidat-och masternivå.Under 2019 har ett stipendium som vänder sig till studenter med Hisingenankknytning instiftats tillsammans med Stiftelsen Rotary Alvstaden.

Föreningen har under året i samarbete med Stiftelsen Sven Renströms fond delat ut 12 stipendier på tillsammans 225 tkr.

Ordförande i styrelsen är Claes Orwallius och vice ordförande är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter är Ulla Nilson, Jim Nielsen och Johnolof Olsson.
Föreningen förvaltar numera Stiftelsen Sven Rehnströms fond efter beslut av Kammarkollegiet. Föreningen är förvaltare av Stiftelsen. Stiftelsens kapital uppgår till 224 tkr 2020(f.å 477). Kapitalet får i sin helhet förbrukas tillsammans med avkastningen.

Stiftelsen Köpmannaförbundet
Org. nr 802426-4049

Stiftelsen bildades under 2009. Svensk Handel,Köpmannaförbundets länsförbund och branschföreningar kan ansluta sig till Stiftelsen och blir då huvudmän i Stiftelsen.Göteborgs Köpmannaförbund har anslutit sig  med en insats på 500 tkr  2012 och är därmed huvudman i Stiftelsen.Stiftelsens kapital uppgår till ca 107 mkr inklusive anslutna fonder..

I stiftelsens styrelse är Göteborgs Köpmannaförbund företrädd av Stefan Johansson med Ulla Nilson som suppleant..

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till utveckling av handeln. I första hand i de regioner som huvudmännen representerar och med hänsyn till de medel respektive huvudman tillfört Stiftelsens gemensamma förmögenhet.Inom ramen för ändamålet kan bidrag sökas för utbildning ,utredningsprojekt;lokalt,regionalt eller på riksnivå samt för aktiviteter av utbildningskaraktär som genomförs av Svensk Handels sammanslutningar.
Under 2020 har Stiftelsen delat ut 2,6( f.å 3,8) mkr. Sedan 2009 har Stiftelsen totalt bidragit med drygt 11,8 mkr till olika projekt.

Sveriges Skeppshandlareförbund
857201-5447

Förbundet är en förening av skeppshandlarna i Sverige med säte i Göteborg. Förbundet har till ändamål att organisera samverkan dels mellan svenska skeppshandlare dels med skeppshandlarnas internationella samverkansorganisationer ISSA och OCEAN.

Förbundet verkar för en rationell utveckling av branschen samt att genom förhandlingar, yttranden och remisser framföra branschens synpunkter till myndigheter och institutioner och därigenom verka för skeppshandelns sunda utveckling.
Förbundet kommer från 2021 att hantera sin verksamhet själva utan medverkan från Göteborgs Köpmannaförbund