Närstående Föreningar och Stiftelser

Kassan för Köpmän

Kassan för Köpmän instiftades år 1881 av en grupp köpmän i Göteborg med ändamål "att lämna bidrag till behövande handlare". Kassan för Köpmän är en fristående ideell förening, vars redovisning och utbetalning av bidrag sköts av Göteborgs Köpmannaförbund. Kassans egna kapital uppgick vid utgången av år 2018 till 263,1 (f å 253,7) mkr. Under 2018 har 5,7 (f.å 5,3)mkr lämnats i bidrag i enlighet med Kassans stadgar. Ordförande i styrelsen är Kenneth Odéus, vice ordförande Johnololf Olsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Åke Rudhag,Tommy Ohlsson, Ulla Nilson och Stefan Johansson. Suppleanter i styrelsen är Håkan Schutz och Per Collins.

Handelns Forskningsstiftelse

Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg instiftades 1988. Det ursprungliga syftet var att skapa medel för säkerställande av en professur för forskning i handel med särskild inriktning på parti - och detaljhandel. Största finansiär är Kassan för Köpmän. Stiftelsens kapital uppgick vid utgången av år 2017 till 17,9(f. å 16,1) mkr. Under 2008 tecknades avtal mellan Handelns Forskningsstiftelse i Göteborg och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet avseende ett forskningscentrum för parti- och detaljhandel, som erhållit namnet Centre for Retailing. Handelns Forskningsstiftelse ger i enlighet med avtalet ett betydande finansiellt stöd för uppbyggandet av centrat. Under året har 1,5 (f. å 2,2) mkr till Handelshögskolan lämnats i form av bidrag och stipendier. Centrat har fortsatt att utvecklats framgångsrikt under ledning av Lena Hansson som föreståndare. Centrat har sökt och erhållit väsentliga externa medel för sin verksamhet.

Det ursprungliga avtalet har omförhandlats och gäller nu till 2021-06-30.

Ordförande i Stiftelsens styrelse är Johnolof Olsson och stiftelsens sekreterare är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter i styrelsen är Bo Rörqvist, Per Collins, Ove Krafft, Ulla Nilson, Magnus Kroon och Per Andersson
Från 1 januari är Stefan Sjögren, Handelshögskolan ny styrelseledamot .
Till Handelns Forskningsstiftelse är en referensgrupp knuten för diskussion om inriktningen av Stiftelsens insatser i aktuella forskningsprojekt.
För närvarande pågår en diskussion med Handelshögskolan om inrättandet av en professur inom handelsområdet. Beslut om inriktning,finansiering och innehavare kommer att tas under 2019

Föreningen för Befrämjandet av Handelskunskaper

Föreningen bildades år 1886 och var epokgörande vad avser praktisk utbildning bland unga yrkesverksamma inom handeln. Föreningen kan därför ses som en föregångare till samhällets samtida yrkesskolor och Komvux. Intill slutet av 1950 talet erbjöds ett brett kursutbud. Handelsbefrämjandets uppgift kom därefter att inriktas på att lämna stipendier för utlandsstudier på handelns område vid utländskt universitet.Föreningens kapital uppgick vid utgången av år 2018 till 520( f.å 514) tkr. Varje år utdelas lägst 30 000 kr till en/flera kvalificerade studenter vid Handelshögskolan i Göteborg/Chalmers för studier vid universitet utanför Sverige.Stipendierna lämnas både till studier på kandidat-och masternivå.

Föreningen har under året i samarbete med Kassan för Köpmän/Stiftelsen Sven Renströms fond delat ut 8 stipendier på tillsammans 180 tkr.

Ordförande i styrelsen är Claes Orwallius och vice ordförande är Kenneth Odéus. Övriga ledamöter är Ulla Nilson, Jim Nielsen och Johnolof Olsson.
Under året har Föreningen tagit över förvaltningen av Stiftelsen Sven Rehnströms fond efter beslut av Kammarkollegiet.Stiftelsens kapital uppgick 31.12 2018 712 tkr.Föreningen har erhållit 200 tkr i bidrag för sin verksamhet. Då Stiftelsen får använda både kapital och resultat till sitt ändamål avser Stiftelsen donera återstående medel till Föreningen i takt med Föreningens behov.

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen bildades under 2009. Svensk Handel,Köpmannaförbundets länsförbund och branschföreningar kan ansluta sig till Stiftelsen och blir då huvudmän i Stiftelsen.Göteborgs Köpmannaförbund har anslutit sig  med en insats på 500 tkr  2012 och är därmed huvudman i Stiftelsen.Stiftelsens kapital uppgår till ca 100 mkr inklusive anslutna fonder..

I stiftelsens styrelse är Göteborgs Köpmannaförbund företrädd av Ulla Nilson med Stefan Johansson som suppleant.

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till utveckling av handeln. I första hand i de regioner som huvudmännen representerar och med hänsyn till de medel respektive huvudman tillfört Stiftelsens gemensamma förmögenhet.Inom ramen för ändamålet kan bidrag sökas för utbildning ,utredningsprojekt;lokalt,regionalt eller på riksnivå samt för aktiviteter av utbildningskaraktär som genomförs av Svensk Handels sammanslutningar.
Under 2018 har Stiftelsen delat ut 2 mkr. Sedan 2009 har Stiftelsen totalt bidragit med drygt 8 mkr till olika projekt.

Sveriges Skeppshandlareförbund

Förbundet är en föreninga av skeppshandlarna i Sverige med säte i Göteborg. Förbundet har till ändamål att organisera samverkan dels mellan svenska skeppshandlare dels med skeppshandlarnas internationella samverkansorganisationer ISSA och OCEAN.

Förbundet verkar för en rationell utveckling av branschen samt att genom förhandlingar, yttranden och remisser framföra branschens synpunkter till myndigheter och institutioner och därigenom verka för skeppshandelns sunda utveckling.
Förbundets egna kapital uppgår till 275 ( f.å 270)tkr

Förbundet har för närvarande 18 medlemmar.

Vid senaste årsmöte i Göteborg den 20 april 2018 valdes följande styrelse

Ordföranden är Keijo Hiltunen  och sekreterare Kenneth Odéus. Övriga medlemmar i styrelsen är Johan Hagerman, vice ordförande, Miriam Hellberg, Per Westlund, Ola Nylander samt Peter Röhl. 

Kansliet är samlokaliserat med Göteborgs Köpmannaförbund.