Föreningens stadgar

Stadgarna fastställdes enhälligt vid årsmötet den 19 april 2007 samt ändrades vid årsmötet den 19 maj 2010 och årsmötet den 9 juni 2022

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är Göteborgs Köpmannaförbund och utgör en sammanslutning av företag vilka bedriver handel inom Göteborgsregionen.

§ 2 Förbundets ändamål

Göteborgs Köpmannaförbund har till ändamål att främja handelns utveckling och attraktivitet samt tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 3 Medlemskap

Som medlem i förbundet kan anslutas företag som är medlem i Svensk Handel i Göteborgs Stad, Mölndals kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Ale kommun, Härryda kommun och Öckerö kommun.

 

Medlemskap gäller för kalenderår.

 

Som hedersmedlem kan styrelsen föreslå årsmötet att utse särskilt förtjänt person.

§ 4 Medlems skyldigheter

Medlem skall följa förbundets stadgar samt förbundets eller dess styrelses beslut.

 

Medlems yrkesverksamhet skall bedrivas med hederliga metoder under iakttagande av god affärssed och i medvetande om ansvar gentemot konsumenterna, övriga affärsförbindelser och samhället så att härigenom både det egna företaget och handeln som näringsgren vinner aktning och förtroende.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Om medlemskap i Svensk Handel upphör gäller detta även medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund.

 

Medlem, som ej inbetalt stadgade årsavgifter, anses ej längre tillhöra förbundet.

 

Medlem, som genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar förbundets intressen kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas ur förbundet.

 

Medlem, som utträtt eller som uteslutits har förverkat varje rättighet mot förbundet.

§ 6 Avgifter

En årlig avgift, som fastställs av årsmötet erläggs av varje medlem.

§ 7 Styrelse, ordförande och VD

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, som utses avårsmötet.Årsmötet utser förbundets ordförande. Styrelsen utser en verkställande direktör som därigenom även ingår i styrelsen. Utöver ordföranden och verkställande direktören skall styrelsen bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare.

Val till styrelsen avser tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte. Styrelseledamot kan omväljas. Styrelseledamot är valbar till ingången av det år man fyller 70 år. Styrelseledamot skall vara ägare av eller inneha ledande befattning i medlemsföretag.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas i styrelsen genom öppen omröstning, såvida inte sluten röstning begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen omröstning och vid sluten röstning skall lotten avgöra.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen:

 • att leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och fattade beslut.
 • att ansvara för förbundets drift och fatta beslut om förbundets ekonomiska åtaganden, förvaltning av dess tillgångar samt köp och försäljning av fasta tillgångar.
 • att anställa och utfärda instruktioner till förbundets verkställande direktör.
 • att till årsmötet avge berättelse över förbundets verksamhet och sin förvaltning för det gångna verksamhetsåret.
 • att till revisorn avlämna redogörelse över det gångna räkenskapsårets ekonomiska förvaltning.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så påkallar. Plats och tid bestämmes av ordföranden. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst 8 dagar innan sammanträdet.

§ 9 Ordförandens uppgifter

Det åligger förbundets ordförande att själv eller med biträde av sekreteraren kalla till alla sammanträden och därvid leda förhandlingarna. Ordföranden skall vidare ha överinseende över förbundets angelägenheter och företräda förbundet utåt.

§ 10 Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktören skall handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verkställande direktören är styrelsens föredragande.

§ 11 Årsmötet

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före juni månads utgång på tid och plats som fastställs av styrelsen. Extra sammanträde kan hållas när styrelsen så beslutar.

Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde skall tillställas varje medlem senast åtta dagar före sammanträdet gnom brev eller e-post. Kallelse kan alternativt ske genom ett meddelande i Göteborgs Posten, Dagens Handel eller motsvarande tidning senast 15 dagar före sammanträdet.

Vid extra årsmöte får ej fattas beslut i andra frågor än de som finns upptagna i kallelsen.

§ 12 Motioner

Med undantag för frågor rörande stadgeändring och förbundets upplösning, skall ärendet för att kunna behandlas på årsmöte skriftligen ha anmälts till styrelsen senast fyra veckor före tidpunkten för årsmötet. Årsmötet kan dock ta upp senare väckta frågor till behandling då mötet med enkel majoritet så beslutat.

§ 13 Ärenden vid årsmötet

Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Prövning av mötets stadgeenliga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 9. Fastställande av arvoden, rese - och traktamentsersättning
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 11. Behandling av inkomna motioner och förslag
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 13. Val av ordförande 
 14. Val av övriga ledamöter till styrelsen
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleantr. Båda skall vara auktoriserade revisorer.
 16. Fastställande av antal ledamöter till valberedningen
 17. Val av valberedning 
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

§ 14 Räkenskaper och redovisning

Förbundets räkenskaper skall avslutas per kalenderår och jämte styrelsens förvaltningsberättelse samt protokoll överlämnas till granskning av revisorn. Denne skall över sin granskning avge en revisonberättelse.

§ 15 Rösträtt

Endast medlem äger rösträtt. Styrelsens ledamöter äger ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten votering begärts av medlem. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom i sluten omröstning då lotten skiljer. Begäres sluten omröstning skall dessförinnan röstlängd upprättas och fastställas.

 

Om företag med flera delägare är medlem, äger endast en av dess delägare rösträtt. Medlem äger icke rätt att rösta genom fullmakt

§ 16 Ändring av stadgarna

Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall framställas skriftligen till styrelsen senast 30 dagar före det sammanträde där förslaget skall upptagas till behandling. För ändring eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på ordinarie årsmöte med en majoritet av minst ¾ av samtliga avgivna röster.

§ 17 Förbundets upplösning

Förslag om Förbundets upplösning skall framställas senast tre månader före det sammanträde där förslaget skall behandlas. Beslut om Förbundets upplösning skall för att bli gällande fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.

Vid förbundets upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Kassan för Köpmän eller annan  för handelns befrämjande lämplig institution.

§ 18 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening intill dess frågan avgjorts av ordinarie årsmöte.