Förbundets verksamhet idag

Göteborgs Köpmannaförbund har idag som målsättning att med generella åtgärder samt påverkan på myndigheter,kommun  mm skapa så goda möjligheter för handeln och handelns utveckiing inom vårt verksamhetsområde som möjligt.

Detta arbete sker i nära samarbeter med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar,centrumföreningar och Göteborgs stad för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.

Samverkansavtalet med Svensk Handel

I maj 2006 tecknades ett avtal om samarbete mellan Svensk Handel och Göteborgs Köpmannaförbund som innebar att Svensk Handel övertog Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet som riktade sig direkt mot medlemmarna. Ett medlemskap i Svensk Handel inom kommunerna Öckerö, Göteborgs stad, Ale, Partille, Härryda och Mölndal ger också medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund.

Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma den slagkraftigaste medlemsorganisationen för handeln i Sverige. Styrelsen kan med glädje notera att vår samverkan sedan avtalet skrevs har utvecklats i en mycket positiv och förtroendefull anda. Avtalet har marginellt förändrats och gäller nu tills vidare.

Handelns Nätverk

Svensk Handels Medlemsråd Väst har under året ersatts av Småföretagarnätverk Syd.Från Göteborgs Köpmannaförbunds styrelse är Ulla Nilson och Stefan Johansson  ledamöter i nätverket. Nätverket har under 2016 haft 2 sammanträden..

Under året har Forum för samverkan, som bildades av Göteborgs stad, Göteborgs Köpmannaförbund, Fastighetsägarna, Svensk Handel m fl. fortsatt sin verksamhet som ett övergripande forum för gemensamma frågor som berör hela staden.Det pågår arbete för att undersöka om detta är det bästa alternativet för samverkan.

Våra insatser 2016

Våra insatser är inriktade på att stödja handelns utveckling inom vårt område med insatser som gynnar utvecklingen av handeln i Göteborgsregionen.Våra insatser sker huvudsaklingen genom vårt dotterbolag AB Göteborgs Köpmannakonsult.
AB Göteborgs Köpmannakonsult är sedan 6 år medlem i Göteborg&Co Näringslivsgrupp.Syftet med Näringlivsgruppen är att i samverkan med andra ledande företag i Göteborgsreionen bidra till att ut-veckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka
i samt besöka.Avtalet har under året förlängts i 3 år. Förbundets representant är Thomas Strindeborn.
Göteborg City Shopping,som initierats av Göteborg &Co Näringslivsgrupp, har fortsatt att arbeta framgångsrikt.Handeln,fastighetsägarna och kommunden har tillsammans satsas 1,5 mkr per år under 2012-2014 för att utveckla shoppingen och Göteborg som shoppingdestination.En förlängning av projektet har  skett för tiden 2015-2017.Projektet drivs av Göteborg &Co genom en anställd projektledare.Ulf Rudhag har varit förbundets representant i styrgruppen 2016. AB Göteborgs Köpmannakonsult är en part i projektet.
Som ett led i denna  AB Göteborgs Köpmannakonsult förvärvade 5% av aktierna i Göteborg&Co Träffpunkt AB för 25 tkr från Cityföreningen.Med aktierna följer rätten att utse en ledamot i Göteborg & Co styrelse.Det finns även en skyldighet att lämna ett årligt bidrag till Göteborg&Co verksamhet på 200 tkr exklusive indexuppräkning.AB Göteborgs Köpmannakonsult har förbundit sig till detta för tiden 2015-2017. Under 2015 har aktierna överlåtits till Göteborgs kommun i samband med den översyn som skett av kommunens bolagsstruktur vilket bl a sker av EU-rättsliga skäl.Det innebär att Göteborg&Co nu är ett helägt dotterbolag till Göteborgs kommun.Förhandlingar pågår för att säkra näringslivets inflytande i bolaget trots att ägandet numera är kommunalt.
Under året har Dag Agård,Huvudstaden, varit adjungerad ledamot i styrelsen för förbundets räkning.

Göteborgs Köpmannaförbund har också fullföljt sin insats som partner i Julstaden för att göra Göteborg till ett attraktivt turistmål i december. Den årliga utvärderingen visar ett mycket positivt resultat av Julstadens betydelse för handeln och turism. Detta avtal har nu förlängts till 31 december 2017.
För att ta vara på Göteborgs unika kvaliteter med närhet till havets råvaror och kunnande om fisk och skaldjur har Go To Sea skapats.Planen är att sista veckan i februari lyfta fram de unika kvaltiteter som finns i Göteborg på detta område.Genom samarbete med restauranger och livsmedelsföretag lyfts det speciella med Göteborg fram. Med aktiviteter som olika specialmenyer på restauranger,soppcontainrar i centrala staden mm skapas uppmärksamhet och aktiviteter. AB Göteborgs Köpmannakonsult är en av parterna och har utlovat finansiering för tiden 2014-2017. Premiärårer blev lyckat och den 24-28 februari 2015 blev en bra fortsättning med utökade aktiviteter.Samma gällde även för aktiviteterna 2016.
Göteborg&Co har dock beslutat avveckla Go to Sea i deras regi och söker en ny aktör som kan driva Go to Sea vidare, viket innebär att vårt avtal uppphört 1 år i förtid..

Under 2016 har Mötesplats Backaplan arbetat för en fortsatt utveckling av Backaplan och har tecknat avtal med Fastighetsägarna,Göteborgs Köpmannaförbund och Göteborgs Stad.Kenneth Odéus är adjungerad medlem i styrelsen.
Backaplan är inne i en spännande omdaning, där fastighetsägandet nu i huvudsak koncentrerats till Skandia fastigheter, Balder och Platzer.Hela området är inne i en stadsutvecklingsprocess, där köpmän.fastighetsägare och kommunen är starkt involverade.
För 2017 är framtiden för Mötesplats Backaplan under diskussion med de nya fastighetsägare som är intressenter i området.
Avenyföreningen har haft ett framgångsrikt år i arbetet med att vitalisera Avenyområdet, där en stor förändringsprocess är påbörjad.Göteborgs Köpmannaförbund har medverkat medel till föreningen för att fortsätta utbildningen av köpmän och anställda i företag som är medlemmar i Avenyföreningen.Föreningen har under slutet av året bytt centrumledare till Jessica Wassberg, då Madeleine Wahlberg gått till annan verksamhet.

Göteborgs Köpmannaförbund har i många år varit djupt engagerat i och varit med om att utveckla Affärsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Under året har förbundets traineestipendium delats ut för åttonde gången. Stipendiet går till en examinerad elev från Affärsprogrammet för att finansiera en praktik på 6 månader vid Svenska Handelskammaren i London. I år utsågs Victor Tomas till innehavare av stipendiet 2017.Stipendiet har förlängts till 6 månader för att stämma överens med övriga stipendiaters förhållande på Handelskammaren.

Under året har Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palmstipendium delats ut för sjunde gången till en nyexaminerad student från Handelshögskolan i Göteborg för en traineeutbildning under 12 månader vid Svenskamerikanska Handelskammaren i Washington. Vår sjunde stipendiat är Mikaela Mijatovic, som mottog priset vid en ceremoni på Handelshögskolan
Under året har Göteborgs Köpmannaförbund fortsatt sitt stöd som guldpartner till Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen för att stödja deras verksamhet till stöd för nyetablering av företag.
 Göteborgs Köpmannaförbund är medlem i Västsvenska Handelskammaren.för att i samverkan stötta det västsvenska näringslivet.
Under året har  Stadsleveransen fortsatt och utvecklat sin verksamhet i Innnerstadens regi.Verksamheten har framgångsrikt expanderat.Göteborgs Köpmannaförbund lämnade ett initialt stöd till projektet,som syftar till miljövänliga och samordnade transporter i Göteborgs City.Vi kan nu se att det utvecklats till att omfatta ca 400 företag och fortsätter att utvecklas med bl a transporter mellan Fiskekyrkan och Fiskhamnen.