Förbundets verksamhet idag

Göteborgs Köpmannaförbund har idag som målsättning att med generella åtgärder samt påverkan på myndigheter,kommun  mm skapa så goda möjligheter för handeln och handelns utveckiing inom vårt verksamhetsområde som möjligt.

Detta arbete sker i nära samarbeter med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar,centrumföreningar och Göteborgs stad för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.

Samverkansavtalet med Svensk Handel

I maj 2006 tecknades ett avtal om samarbete mellan Svensk Handel och Göteborgs Köpmannaförbund som innebar att Svensk Handel övertog Göteborgs Köpmannaförbunds verksamhet som riktade sig direkt mot medlemmarna. Ett medlemskap i Svensk Handel inom kommunerna Öckerö, Göteborgs stad, Ale, Partille, Härryda och Mölndal ger också medlemskap i Göteborgs Köpmannaförbund.

Syftet med samverkansavtalet är att åstadkomma den slagkraftigaste medlemsorganisationen för handeln i Sverige. Styrelsen kan med glädje notera att vår samverkan sedan avtalet skrevs har utvecklats i en mycket positiv och förtroendefull anda. Avtalet har marginellt förändrats och gäller nu tills vidare.

Handelns Nätverk

Svensk Handels Medlemsråd Väst har ersatts av Småföretagarnätverk .Från Göteborgs Köpmannaförbunds styrelse är Ulla Nilson och Stefan Johansson  ledamöter i nätverket. Nätverket har under 2017 haft 2 sammanträden..

Under året har Forum för samverkan, som bildades av Göteborgs stad, Göteborgs Köpmannaförbund, Fastighetsägarna, Svensk Handel m fl. fortsatt sin verksamhet som ett övergripande forum för gemensamma frågor som berör hela staden.Det pågår arbete för att undersöka om detta är det bästa alternativet för samverkan.

Våra insatser 2017

Våra insatser är inriktade på att stödja handelns utveckling inom vårt område med insatser som gynnar utvecklingen av handeln i Göteborgsregionen.Våra insatser sker huvudsaklingen genom vårt dotterbolag AB Göteborgs Köpmannakonsult.
AB Göteborgs Köpmannakonsult är sedan 7 år medlem i Göteborg&Co Näringslivsgrupp.Syftet med Näringlivsgruppen är att i samverkan med andra ledande företag i Göteborgsreionen bidra till att ut-veckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka
i samt besöka. Förbundets representant är Thomas Strindeborn med Kenneth Odéus som suppleant.
Göteborg City Shopping,som initierats av Göteborg &Co Näringslivsgrupp, har fortsatt att arbeta framgångsrikt.Handeln,fastighetsägarna och kommunden har tillsammans satsas 1,5 mkr per år under 2012-2017 för att utveckla shoppingen och Göteborg som shoppingdestination.En förlängning av projektet har  skett för tiden 2018-2020.Projektet drivs av Göteborg &Co genom en anställd projektledare.Ulf Rudhag har varit förbundets representant i styrgruppen 2017. AB Göteborgs Köpmannakonsult är en part i projektet.
Göteborg&Co,där vi tidigare var delägare med 5%, är nu ett helägt dotterbolag till Göteborgs kommun.
Under året har Dag Agård,Wallenstam, varit adjungerad ledamot i styrelsen för förbundets räkning.
Under 2017 har inget bidrag lämnats, då vi saknar ett gällande avtal. Förbundets engagemang framöver i Göteborg&Co är under diskussion och förhandling.
 

Göteborgs Köpmannaförbund har också fullföljt sin insats som partner i Julstaden för att göra Göteborg till ett attraktivt turistmål i december. Den årliga utvärderingen visar ett mycket positivt resultat av Julstadens betydelse för handeln och turism. Detta avtal har nu förlängts till 31 december 2019.
Backaplan är inne i en spännande omdaning, där fastighetsägandet nu i huvudsak koncentrerats till Skandia fastigheter, Balder och Platzer.Hela området är inne i en stadsutvecklingsprocess, där köpmän.fastighetsägare och kommunen är starkt involverade.
Framtiden för Mötesplats Backaplan under diskussion med de nya fastighetsägare som är intressenter i området.Man har nu bestämt sig för att under 2018 och framåt utnyttja den befintliga plattformen Mötesplats Backaplan för att driva den kommersiella utvecklingen av Backaplan.
Avenyföreningen har haft ett framgångsrikt år i arbetet med att vitalisera Avenyområdet, där en stor förändringsprocess är påbörjad.Göteborgs Köpmannaförbund har medverkat medel till föreningen för att fortsätta utbildningen av köpmän och anställda i företag som är medlemmar i Avenyföreningen.I AVenyföreningens styrelse är Kenneth Odéus adjungerad medlem.

Göteborgs Köpmannaförbund har i många år varit djupt engagerat i och varit med om att utveckla Affärsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet. Under året har förbundets traineestipendium delats ut för nionde gången. Stipendiet går till en examinerad elev från Affärsprogrammet för att finansiera en praktik på 6 månader vid Svenska Handelskammaren i London. I år utsågs Linus Pettersson till innehavare av stipendiet 2018.

Under året har Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palmstipendium delats ut för åttonde gången till en nyexaminerad student från Handelshögskolan i Göteborg för en traineeutbildning under 12 månader vid Svenskamerikanska Handelskammaren i Washington. Vår åttonde stipendiat är Ida Ahlsson, som mottog priset vid en ceremoni på Handelshögskolan
Under året har Göteborgs Köpmannaförbund fortsatt sitt stöd som guldpartner till Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen för att stödja deras verksamhet till stöd för nyetablering av företag.
 Göteborgs Köpmannaförbund är medlem i Västsvenska Handelskammaren.för att i samverkan stötta det västsvenska näringslivet.